ESCOLA DE TENNIS HIVERN 2021-2022

  DE L’1 DE DESEMBRE AL 19 DE JUNY

  GRUPS SEGONS NIVELL I EDAT  Alumne

  Data naixement*:
  Adjunta targeta sanitaria*:

  Dades

  Preu mensual

  Minitennis, Iniciació, Perfeccionament Competició
    Soci No soci   Soci No soci
  1 dia per setmana 1 dia per setmana
  2 dies per setmana 2 dies per setmana
  3 dies per setmana 3 dies per setmana

  Els preus inclouen el seguiment a la competició per equips.
  El servei de seguiment de competicions individuals es tractarà directament amb el director del club.
  Les classes tenen una duració de 1,5 hores.

  Llicència

  Data d'expedició*:

  Tots els alumnes han d'estar en possessió de la llicència vigent. En cas de no disposar-ne:

  .
  (12 mesos) (19€/jugadors fins a 8 anys | 37€/jugadors més de 8 anys)

  Pagament  Els grups hauran de ser de com a mínim tres alumnes.
  Únicament les classes perdudes per causes meteorològiques es podran recuperar.
  És impsescindible disposar de la llicència federativa de l'any en curs per a inscriure's.

  1.- Sol·licitud d’autorització: Protecció de dades: Segons la llei 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal us informem que les Dades que ens faciliteu passaran a formar part d’un fitxer propietat del CLUB DE TENNIS COSTA BRAVA, i seran tractades d’acord amb els preceptes de l’esmentada llei. El destinatari de la informació serà el personal propi del CLUB DE TENNIS COSTS BRAVA, i es dona consentiment de forma expressa la cessió de les dades a aquelles empreses i/o entitats que siguin necessàries per la realització dels nostres serveis. En qualsevol cas, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l’àmbit de la Llei 15/1999 mitjançant correu certificat al CLUB DE TENNIS COSTS BRAVA, Carrer Camí Ral 3 Mont- ras 17253 (GIRONA) o a l’email: info@clubtenniscostabrava.com
  2.- SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ: Drets d'imatge:Donat que el dret a la pròpia imatge està reconeguda a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Us demanem el vostre consentiment per poder realitzar imatges i, si s’escau, exposar les mateixes, en aquestes imatges és possible que apareguin vostès realitzant activitats pròpies del CLUB DE TENNIS COSTA BRAVA.Accepto els dos punts a dalt indicats i per això firmo a continuació:

  Firma

  Pujar el DNI de l'alumne*