Dades de l'Alumne

  Data naixement*:
  Adjunta targeta sanitaria*:

  Dades del Pare/Mare/Tutor Legal (emplenar únicament en cas de no soci)

  Data inscripció

  ACTIVITAT PRINCIPAL

  Marqueu amb una X l'opció escollida

  SETMANA O DIES A ESCOLLIR

  Marqueu amb una X l'opció escollida

  SET DIES ACOLLIDA

  SET= Al seleccionar la casella SET escolliu la setmana sencera
  DIES = A la casella DIES podeu escollir per dies concrets

  PREUS SETMANALS O PER DIA

  TARIFA PREUS TENNIS/PÀDEL/MULTIESPORTS/FUNKY

  DIES PREU PER DIA PREU PER SETMANA
    Soci No soci Soci No soci
  29 de març
  30 de març
  31 de març
  1 d'abril
  2 d'abril

  *El preu com a Soci també se’n beneficiarà el fill del soci
  * Preu acollida 6€/dia

  TARIFA PREUS STAGE

  DIES PREU PER DIA PREU PER SETMANA
    Soci No soci Soci No soci
  29 de març
  30 de març
  31 de març
  1 d'abril
  2 d'abril

  *El preu com a Soci també se’n beneficiarà el fill del soci
  * Preu acollida 6€/dia

  Descomptes

  Forma de Pagament

  Protecció de dades, drets d'imatge i autorització activitat

  A assistir al Campus de Setmana Santa 2021 Club Tennis Costa Brava . Autoritzo al Club Tennis Costa Brava a prendre les decisions que fos necessari adoptar en cas d’urgència mèdica, inclòs el trasllat al Centre Sanitari més proper.*
  De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades i les del seu fill/a i/o tutelat/a seran incorporats al sistema de tractament titularitat de Tennis Costa Brava amb CIF G17329176 i domicili social situat en CAMÍ RAL 3, 17253 MONT-RAS (GIRONA), amb la finalitat de gestionar la seva participació a les activitats realitzadesperlanostraentitat.Encomplimentamblanormativavigent,CLUBTENNISCOSTABRAVA informaquelesdadesseranconservadesdurantelterminilegalmentestablert.Amblapresent clàusula queda informat que les seves dades i les del seu fill/a i/o tutelat/a seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb les finalitats esmentades amb anterioritat. Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de TENNIS COSTA BRAVA, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu info@clubtenniscostabrava.com o al telèfon 972308172.
  TENNIS COSTA BRAVA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que TENNIS COSTA BRAVA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@clubtenniscostabrava.com . Igualment i d'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment explícit per utilitzar les seves imatges i les del seu fill/a i/o tutelat/a captades mitjançant fotografies i/o vídeos realitzats per la nostra entitat, amb la finalitat de promocionar les activitats de l'empresa i potenciar la imatge corporativa a la pàgina web i les xarxes socials.*

  En últim lloc, TENNIS COSTA BRAVA informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.