Inscripció Campus d’Estiu 2021

  DEL 28 DE JUNY AL 3 DE SETEMBRE

  DE DILLUNS A DIVENDRES

  DE 9:00 H A 13:00 H  Alumne

  Data naixement*:
  Adjunta targeta sanitaria*:

  MODALITAT

  ESTADA

  Tennis, Pàdel, Dansa i Multiesport Stage de Tennis
    Soci i fills soci No socis Soci i fills soci No socis
  1 setmana
  2 setmanes
  3 setmanes
  4 setmanes
  5 setmanes
  6 setmanes
  7 setmanes
  8 setmanes
  9 setmanes
  10 setmanes
  Acampada nocturna
  Tots les modalitats excepte el de multiesport poden assitir a l'acampada nocturna el dia que toqui de cada mes, (pels esportistes inscrits les setmanes de juliol, l'acampada es farà el 22 de juliol i pels esportistes inscrits les setmanes d'agost, l'acampada es farà el 19 d'agost).

  Pagament  S'ha de pagar el 50% del campus al fer l'inscripció i el 50% restant el primer dia del campus.
  A partir del segon germà hi ha un 5% de descompte.

  Firma

  Pujar el DNI de l'alumne*
  Situació COVID-19

  Club Tennis Costa Brava adapta el Campus d’Estiu i l’Stage a la situació actual, fent ús de totes les mesures de seguretat i protocols pertinents per tal de poder disfrutar d’un estiu d'esport divertit i segur. Totes les activitats seran a l’aire lliure. No es faran esports que impliquin contacte físic i es canviaran per altres activitats on es pugui mantenir sempre la distància de seguretat.

  Protecció de dades

  De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades i les del seu fill/a i/o tutelat/a seran incorporats al sistema detractament titularitat de Tennis Costa Brava amb CIF G17329176 i domicili social situat en CAMÍ RAL 3, 17253 MONT-RAS (GIRONA), amb la finalitat de gestionar la seva participació a les activitats realitzades per la nostra entitat. En compliment amb la normativa vigent, CLUB TENNIS COSTA BRAVA informa que les dades seran conservades durant el termini legalment establert. Amb la present clàusula queda informat que les seves dades i les del seu fill/a i/o tutelat/a seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb les finalitats esmentades amb anterioritat. Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de TENNIS COSTA BRAVA, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu info@clubtenniscostabrava.com o al telèfon 972308172. TENNIS COSTA BRAVA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que TENNIS COSTA BRAVA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent enprotecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com delconsentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@clubtenniscostabrava.com. En últim lloc, TENNIS COSTA BRAVA informa que amb la signatura del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment. Podrà dirigir-se al'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

  Drets d'imatge

  D'acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment explícit per utilitzar les seves imatges i les del seu fill/a i/o tutelat/a captades mitjançant fotografies i/o vídeos realitzats per la nostra entitat, amb la finalitat de promocionar les activitats de l'empresa i potenciar la imatge corporativa a la pàgina web i a les xarxes socials.